பார்வை மற்றும் பணி

நோக்கம்
 • தமிழக அரசின் முதன்மைத் தொழில்நுட்ப மற்றும் புதுமையான அணுகுமுறைகளை உருவாக்கும் அமைப்பாக விளங்குதல்,
 • தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு அரசு நிறுவனத்தினையும் காகிதப் பயன்பாடற்ற, இடையூறுகளற்ற, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மற்றும் நேரடி தொடர்புகளற்ற நிறுவனங்களாக மாற்றுதல்.
 • அரசின் சேவைகளை விரைவாக வழங்குவதன் மூலம் அச்சேவைகளைப் பெறும் பயனாளிகளுக்கு அதன் எளிமைத்தன்மையை உணரச்செய்தல்.
 • மாநிலத்தில் மென் உட்கட்டமைப்பினை ஏற்படுத்தி,மாநில பொருளாதாரத்தின் போட்டித் தன்மையை ஊக்குவித்து,மாநிலத்தை எதிர்கால தேவைகளுக்கு ஏற்ப தயார்படுத்தும் ஊக்குவிப்பானாக செயல்படுதல்
 • அரசுத் துறைகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் தகவல் தொழில்நுட்பத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் ஒத்துழைப்பு நல்குதல் மற்றும் உதவுதல்.
 • பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் பொதுவான சேவைகளின்தேவையை கண்டறிந்து, குறைந்த செலவில் தரமான தீர்வுகளைவழங்குதல்,
 • தமிழ்நாடுமின்னாளுமை முகமையினைப் போன்ற ஒத்த நோக்கமுடையஅரசுத் துறைகள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOs), சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்க வகையிலான ஆளுமையை உருவாக்குதல்.
 • ஆளுமைதொடர்பான சிக்கல்களுக்கு புதுமையான மற்றும் செயல்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகளைஅளித்திடும் வகையில், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், தொடக்கநிலை நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் திறமையான தனிநபர்களை கொண்ட ஒரு துடிப்பான சூழலை உருவாக்குதல்.
 • நிர்வாகத்தில் செயல்திறனை மேம்படுத்த, அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் அனைத்து நிலைகளிலும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
 • மின்னாளுமை குறித்த பயிலரங்குகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாநாடுகள் நடத்துதல்.
 • தேசிய மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளில் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், சஞ்சிகைகள், பயிலரங்க நடவடிக்கைகள், செய்திமடல்கள் போன்றவற்றை வெளியிடுதல்.