மரியாதை நிமித்தமாக

மரியாதை நிமித்தமாக

சிறப்பு கடமை அதிகாரி (31.05.2006 - 17.08.2006)

சிறப்பு கடமை அதிகாரி I / c. (18.08.2006 to 18.02.2007)

திரு. சுனில் பாலிவால், இ.அ.ப.

சிறப்பு கடமை அதிகாரி i / c. மற்றும் இயக்குனர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி i / c.
(18.02.2007 to 27.09.2007)

திரு. குமார் ஜெயந்த், இ.அ.ப.

இயக்குனர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி i / c.
(27.09.2007 to 18.03.2008 )

டாக்டர் நீரஜ் மிட்டல், இ.அ.ப.

ஆணையாளர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(18.03.2008 to 04.06.2008)

டாக்டர். சி. சந்திரமவுலி, இ.அ.ப.

ஆணையர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி i / c
(04.06.2008 to 18.06.2008)

திரு. டி.உதயச்சந்திரன், இ.அ.ப.

இயக்குநர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(18.06.2008 to 10.08.2008)

டாக்டர் சந்தோஷ்பாபு, இ.அ.ப.

ஆணையாளர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (F.A.C)
(10.08.2008 to 20.05.2011)

திரு. அதுல்ஆனந்த், இ.அ.ப.

ஆணையாளர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (F.A.C)
(20.05.2011 to 30.09.2014)

திரு எஸ்.நாகராஜன், இ.அ.ப.

இயக்குநர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(01.10.2014 to 11.12.2014)

திரு ஜே.குமரகுருபரன், இ.அ.ப.

இயக்குனர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (F.A.C)
(12.12.2014 to 31.01.2015)

திரு எஸ்.நாகராஜன், இ.அ.ப.

இயக்குநர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(02.02.2015 to 17.08.2016)

திரு ஜே.குமரகுருபரன், இ.அ.ப.

இயக்குனர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (F.A.C)
(19.08.2016 to 16.05.2017)

திரு. ஆனந்த்ராவ் வி. பாட்டீல், இ.அ.ப.

ஆணையாளர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(17.05.2017 to 21.08.2018)

திரு. சந்தோஷ் கே மிஸ்ரா, இ.அ.ப.

ஆணையாளர் / தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
(27.08.2018 to இன்று வரை)