மின்- ஆளுமை இயக்குனரகம் (DeG)

மின்- ஆளுமை இயக்குனரகம்

மின்-ஆளுமை இயக்குனரகானது அனைத்து குடிமக்கக்கும் அரசு சேவைகளை எளிய வகையிலும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் வழங்க உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் மின்-ஆளுமைத் திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்து செயல்பட அமைக்கப்ட்டடுள்ளது

திரு ஆர்.பி. உதயகுமார்

மாண்புமிகு அமைச்சர் - தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை

Cloud Based Management System
டாக்டர் சந்தோஷ் பாபு, இ.அ.ப

முதன்மைச் செயலாளர், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை

Cloud Based Management System
திரு. சந்தோஷ் கே. மிஸ்ரா, இ.அ.ப

ஆணையர், மின் ஆளுமை ஆணையரகம்

Cloud Based Management System

பின்வரும் விளக்கப்படம் மின் ஆளுமை ஆணையரகம் நிறுவன அமைப்பினை விளக்குகிறது :